Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez HR Serwis sp. z o.o. . Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i ofert Hotelu Riviera Dlatego w celu dalszej kontynuacji naszej współpracy, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma HR Serwis sp. z o.o. Ul. Nowodworska 32 05-124 Olszewnica Nowa Nip: 536-194-37-48, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, numer PESEL
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Firmy HR Serwis sp. z o.o. , przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Firmy HR Serwis sp. z o.o. . zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia marketingu usług Firmy HR Serwis sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Firma HR Serwis sp. Z o.o. . może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Firma HR Serwis sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Firmy HR Serwis sp. z o.o.
 2. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Firmy HR Serwis sp. z o.o.
 3. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Firma HR Serwis sp. z o.o.  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Firmą HR Serwis sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
  organom nadzorującym,
 4. organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Firma HR Serwis sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Firmę Hotel Riviera. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Firmy HR Serwis sp. z o.o. chyba, że podpisali Państwo zgodę na przeprowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych na czas nieokreślony (osobna zgoda).

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy HR Serwis sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich Firma HR Serwis sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Firma HR Serwis sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Firma HR Serwis sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 4. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Firma HR Serwis sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych HR Serwis sp. z o.o. pod adresem: Hotel Riviera ul. Nowodworska 32, 05-124 Olszewnica Nowa lub pod adresem e-mail: info@hotelriviera.com.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem, w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Ul. Nowodworska 32
05-124 Olszewnica Nowa